Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub Rodo): Celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (dalej: Administrator) jest:

Hobby & Home Design Roksana Horyń, ul. Jaskółcza 31, 86-031 Myślęcinek,

NIP: 967-134-15-95

2. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa (np. droga

telefoniczną, mailową, ustną) oraz z ogólnie dostępnych źródeł (internet).

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Przetwarzamy Państwa

dane osobowe min. do wykonania zawartej z Państwem umowy, realizacji zamówień,

transakcji, przesyłania informacji marketingowych, handlowych, informacyjnych oraz finansowych,

windykacyjnych czy też archiwizacyjnych.

4. Hobby & Home Design nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom, chyba, że

zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie lub dane podmioty wspierają

współpracę między Państwem a firmą Hobby & Home Design. Dane przekazywane są również do

celów księgowych zewnetrznej firmie księgowej lub w celach windykacyjnych z którymi

współracuje Hobby & Home Design. Dane przekazywane są także firmom kurierskim, które

odpowiedzialne są za przekazanie zamówienia od naszej firmy pod wskazany przez Państwa adres.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Hobby & Home Design przez okres

niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt.3.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu

prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, -

żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, - żądania od

Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora

ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania Pani/pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych

osobowych, - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod

adresem: zamowienia@giftownia.eu

Informujemy również, że:

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.